Galerie Helder

2019 - Continuous Diversity

 

Marcel Wesdorp – Gerco de Ruijter – Ron van der Ende - Robin Kolleman – Rob Verf

 

Welkom op de opening

zaterdag 02 maart om 4 u

 

‘Continuous Diversity’ is door kunstenaar Marcel Wesdorp geïnitieerd. Op zijn zoektocht naar de continuïteit van het kunstenaarschap ondervindt hij verschillende stadia waarin het oorspronkelijk idee zich ontwikkelt tot de uiteindelijke vorm. Deze transformatie van het idee naar ‘het kunstwerk zelf’ noemt Wesdorp “de essentie van zijn werk”. Dat proces voedt de noodzaak van het maken van een kunstwerk, het beantwoordt aan de uitdaging die hij zich stelt en geeft betekenis om in de kunst te zijn. Kortom, de onderzoekende weg schenkt het plezier dat hij beleeft aan de ondraaglijke lichtheid van zijn kunstenaarsbestaan.

 

Wesdorp vroeg enkele verwante kunstenaars om tezamen bij Galerie Helder een tentoonstelling te maken, die dit proces zou kunnen illustreren. Alle kunstwerken werden speciaal hiertoe uitgekozen, om zich als een soort van bewijs, argument, voorstelling of afspiegeling te verhouden met de ideeën van Wesdorp. Zo’n proces is ook weer een spannend onderzoek, dat tegelijkertijd inzichten biedt tot een nieuwe verdieping, door met elkaars werk in dialoog te gaan.

 

De werken hangen, liggen en staan in de galerieruimte die haar eigen geldigheid heeft, haar karakter en afmeting. Zij verhouden zich daarin tot elkaar zoals bijv. zangstemmen in de partituur van een muziekstuk. ‘Continuous Diversity’ illustreert daarmee een manier om vanuit verschillend kunstenaarsperspectief naar kunst te kijken. De toeschouwer wordt daarbij uitgenodigd om die verborgen innerlijke landschappen zich te laten openbaren.

 

Marcel Wesdorp creëert innerlijke landschappen met behulp van digitale techniek en geprint in onvoorstelbare nuances van grijs. Hij schept zijn wereld vanuit een eerste idee, dat vervolgens door processen beheerst wordt.

 

Gerco de Ruijter fotografeert de werkelijke wereld vanuit verticaal perspectief. Zijn object is het natuur- en cultuurlandschap. Met gebruik van fototechniek verbeeldt hij de aarde vanuit vogelvlucht, zonder horizon.

 

Ron van der Ende construeert een perspectivische ervaring van zijn onderwerp op perfecte schaal. Hij transformeert daarbij gebruikt hout met zijn oorspronkelijk karakter tot fantastische objecten. Gedreven door deze unieke werkwijze verliest hij zich in tijd en ruimte. (met dank aan galerie Ron Mandos)

 

Robin Kolleman onderzoekt het grensgebied van acceptatie binnen het fysieke (sociale) verkeer tussen mensen en/of dieren en de gevolgen en resultaten daarvan. Zij verbeeldt bijv. het gebied tussen geslotenheid en kwetsbaarheid, tussen geweld en onschuld.

 

Rob Verf schildert een realiteit die ontstaat uit denkbeeldige abstracties. Zijn werkelijkheid behelst een spel tussen virtuele en echte werkelijkheden. Tussenstadia van het menselijk bestaan worden zichtbaar in een digitale wereld.

 

ENG

Artist Marcel Wesdorp initiated 'Continuous Diversity'. In search for the continuity of his artistry, he experiences various stages in which the original idea develops into the final form. This transformation of the idea into 'the artwork itself' is what Wesdorp calls 'the essence of his work'. This process feeds the necessity of creating a work of art; it responds to the challenge that he poses and gives meaning to be engaged with art. In short, the exploratory way gives the pleasure that he experiences to the unbearable lightness of his artist's existence.

 

Wesdorp asked several related artists to make an exhibition together with Helder Gallery, which could illustrate this process. All works of art were specially chosen for this purpose, to relate to Wesdorp's ideas as a kind of proof, argument, representation, reflection or example. Such a process is also an exciting research, which at the same time offers ways for new insights by entering into dialogue with each other's work.

 

The works hang, lie and stand in the gallery space that has its own validity, its character and size. They relate to each other like, for example, singing voices do in the score of a piece of music. 'Continuous Diversity' thus illustrates a way to look at art from different artist perspectives. The viewer is invited to let those hidden inner landscapes reveal themselves.

 

 

Marcel Wesdorp creates inner landscapes using digital technology and printed in unimaginable shades of grey. He creates his world from a first idea, thereafter to be controlled by processes.

 

Gerco de Ruijter photographs the real world from a vertical perspective. His object is the natural and cultural landscape. Using photo technique, he imagines the earth from a bird's-eye view, without a horizon.

 

Ron van der Ende constructs a perspective experience of his subject on a perfect scale. He transforms second-hand timber with its own character into fantastic objects. Driven by this unique working method, he loses himself in time and space. (many thanks to Galerie Ron Mandos)

 

Robin Kolleman investigates the border area of acceptance within the physical (social) traffic between people and / or animals and the consequences and results thereof. She depicts, for example, the area between closeness and vulnerability, between violence and innocence.

 

Rob Verf paints a reality that arises from fanciful abstractions. His reality involves a game between virtual and real realities. Intermediate stages of human existence become visible in a digital world.

Future exhibitions

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309